Ammoniak

Ontvettend reinigingsmiddel.

Productomschrijving

Ammoniak is ideaal als ontvettend reinigingsmiddel voor je herschildert. Je gebruikt het ook om glas te ontvetten of om eikenhout te verouderen. Ammoniak kan irriteren, dus zorg voor een goede ventilatie.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel., Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken., Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden., Buiten het bereik van kinderen houden., Nevel, Spuitnevel, Damp niet inademen., Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken., Beschermende handschoenen, Beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen., NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken., BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen., NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt., BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen., Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen., Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren., Achter slot bewaren., Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
TOP