Coating M30

Coating M30

Matte verf voor vochtige buitenmuren.
 • Perfecte hechting op vochtige ondergrond.

 • Overschilderbaar met watergedragen verven.

 • Uitstekende buitenduurzaamheid.

  • Voor alle muren die zwaar belast worden door water/vocht.

  • Maximaal bestand tegen water.

Productomschrijving

Coating M30 is de probleemoplosser bij uitstek voor alle vochtbelaste buitenmuren. Op vochtige muren waar klassieke gevelverven binnen de kortste keren afbladderen, biedt Coating M30 een perfect hechtend en duurzaam resultaat. Gebruik Coating M30 steeds in combinatie met Epofix als grondlaag.

Productkenmerken

waterdoorlaatbaarheid: W2 - Sd 0.17 (bij voorgeschreven verbruik) - classificatie volgens NBN EN 1062-3

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na ongeveer 8 uur.

 • Overschilderbaar na 24 à 48 uur. (48 uur bij temperaturen lager dan 15 °C).

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

Toepassingen

Onbehandelde buitenmuren in baksteen met verhoogde vochtbelasting: losse muren, muren onder de grondwaterwering, volsteense muren of muren met opgevulde spouw, schoorstenen, inritten van ondergrondse garages, muren zonder afdeksteen,...

Verbruik

2.5 - 3.5 m²/l per laag.

Verwerking
 • Aanbrengen met een brede kwast of rol in 1 à 2 lagen.

 • Traag verdelen om het uitspatten van de korrels te voorkomen en 24 à 48 uur wachten tussen twee lagen.

Voorbereiding

  • Onbehandelde muren

  • Verwijder mos en algengroei met behulp van verdund bleekwater.

  • Reinig de ondergrond vooraf en herstel eventueel slecht voegwerk.

  • Breng steeds een grondlaag Epofix aan

  • Oude verflagen

  • Verwijder oude verflagen met Paint'Off Classic en spuit daarna de muur af met een hogedrukreiniger.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, aromaten (2-25%), chloorparaffines, C14-C17, koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, aromaten (2-25%)
Ontvlambare vloeistof en damp., Kan schadelijk zijn via borstvoeding., Veroorzaakt schade aan organen (centraal zenuwstelsel) bij langdurige of herhaalde blootstelling (bij inademing)., Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., In goed gesloten verpakking bewaren., Spuitnevel, Damp niet inademen., Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
EU grenswaarde voor dit product (A/c): 430 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 430 g/l VOS.
Oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.
TOP