Renovatiepasta

Tweecomponenten polyesterplamuur voor binnen en buiten.
  • Sneldrogend.

  • Snel schuur- en overschilderbaar.

Productomschrijving

Renovatiepasta is een tweecomponentenpolyesterplamuur voor het herstellen van scheuren en gaten in diverse ondergronden zoals hout, ijzer, beton,... Kan zowel in binnen- als buitentoepassing, maar moet in buitentoepassing afgewerkt worden met een verfsysteem.

Hoe te gebruiken

Toepassingen

Renovatiepasta voor het herstellen van scheuren en gaten in diverse ondergronden zoals hout, ijzer, beton,...

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat dibenzoylperoxide
Brandgevaar bij verwarming., Kan een allergische huidreactie veroorzaken., Veroorzaakt ernstige oogirritatie., Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen., BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen., Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren., Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
TOP