Vloeibare Antiekwas

Hoe te gebruiken

Toepassingen

Gebruiksklare en lichtvloeibare terpentijnwas, voor het onderhouden van houten vloeren en ornamenten.

Verbruik

0 - 0 m² / l.

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2%aromaten
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Buiten het bereik van kinderen houden., NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen., GEEN braken opwekken., Achter slot bewaren., Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
TOP