Primer P77

Primer P77

Gekorrelde solventgedragen grondlaag voor buitenmuren.
 • Bestand tegen vocht.

 • Fixeert en verstevigt de ondergrond.

  • Zorgt voor optimale verwerkbaarheid van de eindlaag.

  • Probleemoplosser voor moeilijke ondergronden.

Productomschrijving

Primer P77 is een zeer performante grondlaag voor buitenmuren in baksteenmetselwerk. Bij verpoederde of zanderige ondergronden zorgt Primer P77 voor een stevige fixatie. De lichte korrel in de verf zorgt voor een optimaal verbruik en een vlotte verwerkbaarheid van de eindlaag naar keuze.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Niet overschilderen met solventgedragen verven.

 • Stofdroog na 1.5 à 3 uur.

 • Overschilderbaar na 24 uur met watergedragen verven.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

Toepassingen
 • Fixerende grondlaag voor buitenmuren in baksteenmetselwerk, beton, cementering,...

 • Overschilderbaar met watergedragen verven.

Verbruik

5 - 9 m²/l per laag.

Verwerking

Primer P77 aanbrengen in één laag met kwast of rol.

Voorbereiding

  • Geschilderde ondergronden in goede staat

  • Reinig de oude verflagen.

  • Sterk verpoederde of afbladderende verflagen

  • Verwijder slecht hechtende verflagen door deze volledig af te bijten met Paint'Off Instant.

  • Baksteen, beton, cementering in goede staat

  • Verwijder eventuele zoutuitbloedingen met een harde borstel

  • Verwijder mos en algengroei met behulp van verdund bleekwater of onverdunde Alginet Flash Pae, spoel nadien grondig na met water (eventueel hogedrukreiniger) en laat de muren voldoende lang uitdrogen.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, aromaten (2-25%)
Ontvlambare vloeistof en damp., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken., Veroorzaakt schade aan organen (centraal zenuwstelsel) bij langdurige of herhaalde blootstelling (inademing)., Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen., In geval van brand: Blussen met bluspoeder, schuim, kooldioxide (CO2)., Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat 2-ethylhexylacrylaat, acrylzuur, monoester met propaan-1,2-diol, isobutylmethacrylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/h): 750 g/l. Dit product bevat maximaal 750 g/l VOS.
Oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.
TOP