White Spirit Reukarm

Reukarme verdunner en reinigingsmiddel voor solventverven.

Productomschrijving

Deze reukarme variant voor white spirit heeft weliswaar een iets minder oplossend vermogen, maar is het aangewezen reinigings- en verdunningsmiddel voor solventgedragen verven bij langdurig gebruik binnen.

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten
Ontvlambare vloeistof en damp., Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden., Buiten het bereik van kinderen houden., Alvorens te gebruiken, het etiket lezen., Verwijderd houden van hete oppervlakken, open vuur, vonken, warmte. — Niet roken., Inademing van damp, spuitnevel, gas, nevel, rook, stof vermijden., Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken., Beschermende handschoenen, Beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen., NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen., GEEN braken opwekken., In geval van brand: blussen met bluspoeder, kooldioxide (CO2), schuim., Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
TOP