Algemene voorwaarden workshops

Inschrijven

Inschrijven voor onze workshops kan via colora.be, in de winkel, via mail of telefoon. De inschrijving van de klant is pas definitief nadat de colora-winkel de betaling heeft ontvangen via overschrijving, of een elektronische of cash betaling in de winkel. Deze betaling gebeurt uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de workshop. Bij betaling via overschrijving vermeldt de klant steeds het factuurnummer. Dit factuurnummer staat vermeld op de elektronische factuur die de colora-winkel via e-mail verstuurt. colora en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van colora hiervoor als een vermoeden van bewijs.


Kostprijs

Voor een workshop betaalt de klant 30 euro per deelnemende persoon. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. colora behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment aan te passen, maar de workshops worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. De betaling gebeurt vooraf volgens één van de methoden zoals hierboven beschreven. colora is vreemd aan de relatie tussen de klant en de bankinstelling en kan voor geschillen die voortvloeien uit de betalingswijze niet aansprakelijk worden gesteld.

Na de workshop ontvangt de klant een kortingsbon van 30 euro voor de eerstvolgende aankoop bij de colora-winkel waar de klant de workshop heeft gevolgd. De kortingsbon is geldig bij aankoop vanaf 150 euro tot 6 maand na de workshop. 


Annuleringsvoorwaarden

Een annulatie dient door de klant gemeld te worden via e-mail naar de betrokken colora-winkel. Een annulatie is pas geldig wanneer de ontvangst ervan bevestigd wordt door de colora-winkel. Bij een annulatie tot 7 dagen voor de workshop betaalt de betrokken colora-winkel het inschrijvingsbedrag binnen een redelijke termijn terug. Bij een annulering vanaf de zesde dag voor de workshop of bij afwezigheid op de dag zelf wordt de deelnameprijs niet terugbetaald.

colora behoudt zich het recht voor een workshop te allen tijde af te gelasten. In dat geval, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant. Het afgelasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.


Schade en aansprakelijkheid

Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan colora op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materieel, immaterieel, …), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

In geval van schadeaanspraken naar colora dient de geleden schade alleszins in detail aangetoond en bewezen. Deze wordt bij alhier bedongen wederzijds akkoord alleszins beperkt tot maximaal 100 euro.

Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant, kan colora de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.


Overmacht

Gelijke welke externe oorzaak en onder meer het begrip overmacht in de meest ruime betekenis van het woord geeft colora het recht een gesloten overeenkomst als van rechtswege ontbonden of ze voor een door haar te bepalen termijn als geschorst te beschouwen, zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.


Klachten

Klachten met betrekking een workshop, dienen zo snel als mogelijk en uiterlijk één week na de workshop per email of aangetekend schrijven aan colora ter kennis worden gebracht.

In geval van geschillen tussen colora en de klant zal eerst getracht worden deze in der minne op te lossen.


Persoonsgegevens

colora verwerkt de gegevens van klanten die zich inschrijven voor een workshop overeenstemming met haar Privacy Statement. colora neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.


Zie ook onze Algemene Voorwaarden

TOP