Terpentijn

Verdunner voor olieverven.

Productomschrijving

Terpentijn is een oplosmiddel dat gewonnen wordt uit het hars van naaldbomen. Je gebruikt het voor het verdunnen van olieverven en je kan er ook boenwas op meubelen of houten vloeren mee verwijderen.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat terpentijn, olie
Ontvlambare vloeistof en damp., Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing, Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt., Veroorzaakt huidirritatie., Kan een allergische huidreactie veroorzaken., Veroorzaakt ernstige oogirritatie., Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van hete oppervlakken, open vuur, vonken, warmte. – Niet roken., Damp, Nevel, Spuitnevel, Gas, Rook niet inademen., Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken., Beschermende handschoenen, Beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen., NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen., GEEN braken opwekken., BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen., NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt., Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen., Achter slot bewaren., Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
TOP