Vernithane Color

Vernithane Color

Slijtvaste kleurvernis voor houten ondergrond binnen.
 • Uitstekend verwerkbaar.

 • Mooi afgewerkt mat uitzicht.

 • Bestand tegen vetten en alcohol.

 • Hoge weerstand tegen slijtage.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 2 à 4 uur.

 • Overschilderbaar na 8 à 16 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

 • Na 7 dagen mag de vloer gereinigd worden met een licht vochtige doek en mogen tapijten teruggelegd worden.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

Toepassingen
 • Slijtvaste beschermlaag voor alle parket, houten vloeren en trappen (normale tot zware belasting).

 • Ideaal voor het slijtvast afwerken van kastjes, stoelen en ander meubilair binnen.

Verbruik

12 - 20 m²/l per laag.

Verwerking
  • De bus grondig oproeren voor gebruik.

  • Vernithane Color aanbrengen met een platte kwast of vernisrol in 2 à 3 lagen.

 • Goed verluchten tijdens de droging.

Voorbereiding

  • Onbehandeld hout

  • Schuur het hout glad (korrel 180-220) in de richting van de houtvezel en ontstof grondig.

  • Gevernist hout

  • Ontvet met Formule Mc Neutral en schuur daarna met schuurpapier korrel 150-180. ontstof grondig.

  • Op reeds behandelde ondergronden is het aangewezen om vooraf een test te zetten en de hechting te controleren. Bij een slechte hechting de oude lagen integraal verwijderen.

  • Parket en houten vloeren

  • Parket wordt steeds in verschillende fases geschuurd met een bandschuurmachine en/of éénschijfmachine, van grove naar fijne korrel. De korrel waarmee gestart wordt hangt af van de toestand van het parket. Schuren moet steeds eindigen met korrel 120.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, aromaten (2-25%), koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten
Ontvlambare vloeistof en damp., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken., Kan schade aan organen (centraal zenuwstelsel) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (inademing)., Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., Damp, Nevel, Spuitnevel niet inademen., In geval van brand: Blussen met bluspoeder, schuim, kooldioxide (CO2)., Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS.
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO. Voor dit product dient een vrijstelling aangevraagd te worden bij ARBO voor professioneel gebruik binnen.
TOP