Renomur

Renomur

Onze muurverf voor tijdelijk vochtige binnenmuren.
 • Goed hechtend ook op vochtige ondergronden.

 • Overschilderbaar na uitdrogen van muur.

 • Maskeert vlekken uit de ondergrond.

 • Laat het restvocht verdampen zonder dat de verf afbladdert.

Productomschrijving

Renomur is een unieke muurverf. Vers gepleisterde of gemetste muren of tijdelijk vochtige muren, kunnen met klassieke muurverven afbladderen. Specifiek voor deze gevallen werd Renomur ontwikkeld. Renomur hecht op vochtige ondergronden en laat toe dat de muren verder kunnen uitdrogen. Renomur kun je als afwerkingslaag gebruiken of na droging overschilderen met een klassieke muurverf.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Overschilderbaar met watergedragen verven na volledige uitdroging van de muur.

 • Stofdroog na 4 à 6 uur.

 • Aanbrengen van een tweede laag Renomur na 24 uur.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

Toepassingen

Tijdelijk vochtige binnenmuren zoals muren met condensatievocht (bijv. kerkmuren), verse muren die nog niet winddroog zijn en muren die tijdelijk vocht bevatten en nog verder moeten uitdrogen (bv. na een technische ingreep van permanent vochtige muren).

Verbruik

Kwast - rol: 5 - 8 m²/l per laag.

Verwerking

1 à 2 lagen Renomur aanbrengen met kwast, rol of spuit op een voorbereide ondergrond.

Voorbereiding

  • Onbehandelde muren:

  • Verwijder zoutuitbloedingen, verpoederde lagen, stof, vuil en losse delen door droog af te borstelen.

  • Eventuele herstellingen uitvoeren met een cementgebonden pleister.

  • Breng steeds een grondlaag Epofix aan

  • Geschilderde muren in slechte staat

  • Verwijder oude verflagen met Paint'Off Classic.

  • Eventuele herstellingen uitvoeren met een waterbestendige plamuur of vulmiddel.

  • Breng een grondlaag Epofix aan.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten, chloorparaffines, C14-C17
Ontvlambare vloeistof en damp., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken., Kan schadelijk zijn via borstvoeding., Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen., NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen., Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat poly(oxy-1,2-ethaandiyl),.alpha.-[(2Z)-3-carboxy-1-oxo-2-propenyl]-.omega.-hydroxy-,C9-11-alkylethers. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS.
Oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.
TOP